رزین

رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبنده  و تحت هر شرایطی سخت می شود.

معمولا در الکل قابل حل می شود .ولی در آب حل نمی شود. رزین ها با توجه به نوع مصرف انواع مختلفی دارند.

انواع رزین ها

  • رزین اپوکسی
  • رزین مجسمه سازی